VÔ LĂNG TÌNH YÊU TẬP 3 FULL | Trấn Thành hồi hộp khi Nam Em gạt bỏ quá khứ đi tìm TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Trấn Thành hồi hộp khi Nam Em quyết định gạt bỏ quá khứ đi tìm tình yêu đích thực trong Tập 3 Vô Lăng Tình Yêu.
Những video mới nhất, độc nhất của VÔ LĂNG TÌNH YÊU sẽ được đăng tải trên Madison Media Group.
👉 Vô Lăng Tình Yêu - Tập 7: vishows.info/project/video/amiXs9h-ooh82dk.html:
👉 Vô Lăng Tình Yêu - Tập 6: vishows.info/project/video/mIWKmdybqqN6mbc.html
👉 Vô Lăng Tình Yêu - Tập 5: vishows.info/project/video/m4Wfxbl9paN-x68.html
👉 Vô Lăng Tình Yêu - Tập 4: vishows.info/project/video/a6emm96Fq6aVuJ4.html
👉 Vô Lăng Tình Yêu - Tập 3: vishows.info/project/video/d5iqqNt2n4Vv0r8.html
👉 Vô Lăng Tình Yêu - Tập 2: vishows.info/project/video/mZ1uppWGl3SQ3q8.html
👉 Vô Lăng Tình Yêu - Tập 1: vishows.info/project/video/loCXtJqnsIiEzs0.html
***Theo dõi các kênh chính thức từ chương trình***
👉 Facebook: volangtinhyeu
👉 VIshows: bit.ly/3iL5P0N
👉 Tiktok: www.tiktok.com/@madisonent
__________________________________
Chương trình được phát sóng lúc 19h30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 11/10.
#VoLangTinhYeu #TranThanh #NgoKienHuy #Sam #VLTY

NHẬN XÉT

 1. Madison Media Group

  Madison Media GroupTháng trước

  📢 *Danh sách tập Vô Lăng Tình Yêu 2020 bạn nhé* : 👉 *Tập 7* : vishows.info/project/video/amiXs9h-ooh82dk.html 👉 *Tập 6* : vishows.info/project/video/mIWKmdybqqN6mbc.html 👉 *Tập 5* : vishows.info/project/video/m4Wfxbl9paN-x68.html 👉 *Tập 4* : vishows.info/project/video/a6emm96Fq6aVuJ4.html 👉 *Tập 3* : vishows.info/project/video/d5iqqNt2n4Vv0r8.html 👉 *Tập 2* : vishows.info/project/video/mZ1uppWGl3SQ3q8.html 👉 *Tập 1* : vishows.info/project/video/loCXtJqnsIiEzs0.html 📢 *Danh sách tập Căn Bếp Vui Nhộn 2020* : 👉 *Tập 7* : vishows.info/project/video/lJapqcqiaIKtuNU.html 👉 *Tập 6* : vishows.info/project/video/dqeotsWHg5VouLc.html 👉 *Tập 5* : vishows.info/project/video/oH1ltJSXsZxqyqc.html 👉 *Tập 4* : vishows.info/project/video/m6t-wslpe2SJmZ4.html 👉 *Tập 3* : vishows.info/project/video/Zaxuvap4moptz9U.html 👉 *Tập 2* : vishows.info/project/video/mpmm26yWkpqrqJ4.html 👉 *Tập 1* : vishows.info/project/video/gIOLmdaNgHSQrNU.html Chúc các bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!💎

 2. ngo nguyen

  ngo nguyen22 ngày trước

  4rrr544r

 3. أدركني يابا الفضل

  أدركني يابا الفضل23 ngày trước

  ژزززززززززززززززززززززززززژژزززززززززززززززززژززززززژزژزززززززززززززززززززژژزززززژززژززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاززززززززززززازززاززز

 4. أدركني يابا الفضل

  أدركني يابا الفضل23 ngày trước

  ژزززززززززززززززززززززززززژژزززززززززززززززززژززززززژزژزززززززززززززززززززژژزززززژززژززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاززززززززززززازززاززز

 5. أدركني يابا الفضل

  أدركني يابا الفضل23 ngày trước

  ژزززززززززززززززززززززززززژژزززززززززززززززززژززززززژزژزززززززززززززززززززژژزززززژززژززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاززززززززززززازززاززز

 6. أدركني يابا الفضل

  أدركني يابا الفضل23 ngày trước

  ژزززززززززززززززززززززززززژژزززززززززززززززززژززززززژزژزززززززززززززززززززژژزززززژززژززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززژزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاززززززززززززازززاززز

 7. Tính

  Tính6 giờ trước

  Có vẻ Gil ko thích Nam Em. Chỉ có anh Thành care Nam Em thôi!

 8. Long Tuấn

  Long Tuấn14 giờ trước

  Love nam Em

 9. ThuyHang Cao

  ThuyHang Cao14 giờ trước

  nam e ❤️

 10. Fhbb Fgg

  Fhbb Fgg16 giờ trước

  Có nam em là xem liền à

 11. Phương Thu

  Phương Thu20 giờ trước

  H mới biết chương trình và dô coi vì chị NE nè😌😌

 12. Karina A

  Karina A20 giờ trước

  Chưa bao giờ ghét Nam Em thấy cô ấy rất thật, k giả tạo.

 13. thu tran

  thu tran20 giờ trước

  Gu của Nam Em giống a Giang

 14. 201063 195D220

  201063 195D22022 giờ trước

  Ghét trần thanh tâm ghê ý

 15. Hằng Nguyễn

  Hằng NguyễnNgày trước

  Tôi rất thích chương trình này nhiều lắm

 16. Ti Tí

  Ti TíNgày trước

  Từ đầu mình ship chj Tâm vs anh Thanh

 17. Phúc Hồng

  Phúc HồngNgày trước

  Vì có Nam Em nên coi

 18. mlem éc

  mlem écNgày trước

  Nhìn con thanh tâm kh thích tí naog

 19. Thủy Thiên

  Thủy Thiên2 ngày trước

  Vào xem vì NE🥰

 20. Huong Nguyen

  Huong Nguyen2 ngày trước

  Chán bà trứng rán ghê, dẹo ít thì được dẹo quá thấy ớn luôn. Cố gắng để kh ghét bã mà cứ phải ớn

 21. EVS KhaZix

  EVS KhaZix2 ngày trước

  Thấy Thanh Tâm ko tôn trọng Nam Em lắm nha.... Mới nổi tiếng mà thấy chảnh chảnh rồi á

 22. Quyên Phan

  Quyên Phan2 ngày trước

  Thương chị Nam Em, ko pit mọi ng làm s, chứ mình không nghĩ chị diễn trong chuyện tình cảm của chị trước đây hay bây giờ. Nếu không iu người ta thì đừng đến rồi làm ng ta iu thật, xong đá đi. "Cái bài hát này" giống giọng bà Nam Em hát kinh.

 23. Tan Doan

  Tan Doan2 ngày trước

  Nam em mà tĩnh tĩnh chút thì hay rồi, tăng động quá

 24. Sky Sơn Tùng MTP

  Sky Sơn Tùng MTP2 ngày trước

  Vì chị Nam Em mà xem , yêu chị ❤️❤️

 25. Như Bùi

  Như Bùi3 ngày trước

  Trò chơi ác thiệt

 26. Ngọc cầm Ngọc cầm

  Ngọc cầm Ngọc cầm3 ngày trước

  Mình vào đây xem vì có tên Nam em

 27. Ngọc cầm Ngọc cầm

  Ngọc cầm Ngọc cầm3 ngày trước

  Thích Nam em nhất

 28. Anh Lan

  Anh Lan3 ngày trước

  Có Nem mới coi nha

 29. Nga Quyền

  Nga Quyền4 ngày trước

  hỏi đẹp nhất chả là nam em ủa ủa :))

 30. Oanh Bui

  Oanh Bui4 ngày trước

  Yêu Nam em wa ,luôn ủng hộ cô bé này,chúc e ngày càng được nhiều người yêu mến để tiếp sức em bước tiếp trên nghệ thuật em nhe

 31. Vũ Thị Quỳnh Như

  Vũ Thị Quỳnh Như4 ngày trước

  Thấy Thanh Tâm cứ kiểu không thích Nam Em ra mặt luôn ý. Chả hiểu sao Nam Em lúc nào nhìn cũng rất có thiện cảm

 32. Ngoc Tran

  Ngoc Tran5 ngày trước

  Xem vì nam e

 33. Ngọc Ngân Phan

  Ngọc Ngân Phan5 ngày trước

  deo qua deo thanh tam

 34. Lê Thị Luận

  Lê Thị Luận6 ngày trước

  Nam Em said: "gu của chị là lùn lùn, duyên duyên, hài". Trường Giang: ắt...xì!!! Ai đang nói xấu gì mình vậy trời 🤣🤣🤣

 35. Nguyễn Thu Hà

  Nguyễn Thu Hà6 ngày trước

  Thích nam em ❤️ và các a chị ... trừ trần thanh tâm

 36. 黎紅幸

  黎紅幸6 ngày trước

  Minh xem may lan roi ma van thich vi co nam em co len nhe love.

 37. minh như

  minh như6 ngày trước

  Xem vì nam em

 38. Gia Nhi Lâm

  Gia Nhi Lâm6 ngày trước

  Awww Cần Thơ 65 quê tuii

 39. Chiêu Diêu

  Chiêu Diêu7 ngày trước

  Coi vì bố Gil của tui :))))

 40. min nguyen thi hien

  min nguyen thi hien7 ngày trước

  Thích Nam Em ❤️

 41. min nguyen thi hien

  min nguyen thi hien7 ngày trước

  Thái độ và ăn nói là không thích Trứng Rán kia rồi.. tệ 👎

 42. Hiện Hà

  Hiện Hà7 ngày trước

  xem đi xem lại không chán tập 3,4.thích cách Nam Em chơi rất thật.

 43. Hoàng Thị Cẩm Tú 2k4

  Hoàng Thị Cẩm Tú 2k47 ngày trước

  Má bà thanh tâm giả trân vãi trưởng😰😱😓😫 Kiểu điệu nửa mùa í 😨

 44. Hiện Hà

  Hiện Hà7 ngày trước

  Trấn Thành luôn dành tình thương cho Nam Em.

 45. Hiện Hà

  Hiện Hà7 ngày trước

  ngoài tập 1 thời gian lâu nhất thì view nhiều hơn nhưng tập 3,4 được xem như vượt lên tất cả,đều trên triệu view vì có Nam Em. cô gái không màng hình ảnh

 46. Kiều Nguyễn

  Kiều Nguyễn7 ngày trước

  Đẹp quá đi

 47. Tien Tien

  Tien Tien7 ngày trước

  Nhìn con nam em y như con khung vậy á

 48. My Vu

  My Vu8 ngày trước

  Mình ko thích nam e

 49. Ku Ngọng Vlog

  Ku Ngọng Vlog8 ngày trước

  Tua quá nhanh coi k đc gì

 50. Ku Ngọng Vlog

  Ku Ngọng Vlog8 ngày trước

  Trương trình tua quá nhanh bỏ cảnh quá nhiều

 51. Giang Đỗ

  Giang Đỗ8 ngày trước

  Những tập có N E rất nhiều người xem ủng hộ bình luận vì yêu thương sự chân thành của cô gái này

 52. Tâmbui bui

  Tâmbui bui8 ngày trước

  Nam em vui là chính mà

 53. Phương Dương Thảo

  Phương Dương Thảo8 ngày trước

  Thương Nam Em nhiều, hi vọng tương lai gần nhất chị sẽ tìm được niềm vui, hạnh phúc

 54. NGỌC HẬU HỒ

  NGỌC HẬU HỒ8 ngày trước

  mong chương trình mời trà lông ai đồng ý dơ tay

 55. Hiện Hà

  Hiện Hà8 ngày trước

  Thích Nam Em nhất

 56. Quê Em gái

  Quê Em gái10 ngày trước

  Nam em de thuog lam

 57. Anh Khoa

  Anh Khoa10 ngày trước

  Thíc NE nhất

 58. Phương Thảo

  Phương Thảo10 ngày trước

  Ngóng Nam Em k á

 59. Thi Cherry Channel

  Thi Cherry Channel11 ngày trước

  Vì Thanh Tâm mới mò vô xem ,đẹp, tính cách điệu dễ thương , I like bé

 60. TRỜI Cao Có Mắt

  TRỜI Cao Có Mắt11 ngày trước

  chương trình thật biết đùa, tập này lùa hết khách lên thuyền cho đã rồi tập sau lật thuyền làm khách sặc nước gần chết.

 61. TRỜI Cao Có Mắt

  TRỜI Cao Có Mắt11 ngày trước

  xem Nam Em phỏng vấn ở voh mới biết sau cú ngã Em đã trưởng thành nhiều rồi. chúc Em sớm khỏe

 62. Duy Nguyen

  Duy Nguyen11 ngày trước

  Gu chị lùn lùn hài hài , heeee Trường Giang

 63. Khang Nguyen

  Khang Nguyen12 ngày trước

  Co Nam em moi coi

 64. 당선 화

  당선 화12 ngày trước

  Gil ơi e đây😘😘😘😘😘

 65. Mỡ Beo

  Mỡ Beo12 ngày trước

  Gu của Nam Em giống diễn viên hài TG ghê

 66. Ngọc Huyền

  Ngọc Huyền12 ngày trước

  Ông Cường có chung suy nghĩ vs tui nè tui vừa nghĩ kiu nam e hun cái là toang nam e ko ngờ kiu tht 🤣

 67. Nhung Đinh

  Nhung Đinh12 ngày trước

  Thấy Nam Em chưa truỏng thành hơn là bao. Còn thất vọng nhùi về NE. Chúc em mau đến với thế giới người trưởng thành.

 68. TRỜI Cao Có Mắt

  TRỜI Cao Có Mắt11 ngày trước

  Lãnh Thanh nói chơi chung với Nam Em mới biết Nam Em rất cố gắng để thoát ra khỏi bóng tối không đơn thuần như khán giả thấy đâu

 69. Rina Fan K-pop

  Rina Fan K-pop12 ngày trước

  LT vs VA không có cảm giác vs nhau nhưng tui thấy ổng bả dễ thương quá à (con tim thik ship nổi lên)

 70. Jany Trần

  Jany Trần12 ngày trước

  Nghe bà Nam Em hát có mấy câu Dạ Cổ Hoài Lang mà ốc cục nổi, đã gì đâu á, nghe đi nghe lại hoài...Sau một thời gian Nam Em trở lại mà mọi người vẫn đón nhận và yêu quý, fan nhỏ như mình cảm thấy rất hạnh phúc

 71. Bảo CHÂU

  Bảo CHÂU13 ngày trước

  Coi vì nam em

 72. Binh thanh Anh tam

  Binh thanh Anh tam13 ngày trước

  Thay vui nhe

 73. Binh thanh Anh tam

  Binh thanh Anh tam13 ngày trước

  Nam em ma 9 chan chut chac nhieu nguoi thg lam nhe

 74. Binh thanh Anh tam

  Binh thanh Anh tam13 ngày trước

  Nam em so 1

 75. Hong Dao Nguyen Thi

  Hong Dao Nguyen Thi13 ngày trước

  Mình thấy A thành hiểu đúng Nam Em qá

 76. Hong Dao Nguyen Thi

  Hong Dao Nguyen Thi13 ngày trước

  Nam Em rửa xe cưng qá😜😜😜

 77. Hong Dao Nguyen Thi

  Hong Dao Nguyen Thi13 ngày trước

  Nam Em luôn đẹp dù ntn💙

 78. Hong Dao Nguyen Thi

  Hong Dao Nguyen Thi13 ngày trước

  Luôn mong đợi sự comeback của Nam Em💙

 79. Huy Tran

  Huy Tran13 ngày trước

  Thanh Tâm rất dễ thương ai biết Facebook của em ấy cho tôi biết nhé

 80. Hienluong Nguyen

  Hienluong Nguyen14 ngày trước

  Sao thấy TTT giả tạo dữ z ta

 81. Do My

  Do My14 ngày trước

  Có một sự nhắc nhẹ đến giang ca. Lì thiệt ta.

 82. long nguyễn

  long nguyễn13 ngày trước

  làm mẹ người ta hay sao phán như thật nhỉ.

 83. Tram Thuy

  Tram Thuy15 ngày trước

  Nghe Nam Em nói gu "lùn lùn duyên duyên hài hài" mà thấy thương

 84. Vi Vi

  Vi Vi15 ngày trước

  Coi con trần thanh tâm sao nó dẹo k ưa chút nào

 85. Pham Hoang Anh

  Pham Hoang Anh15 ngày trước

  Thich ba nam em voi ông cương qua ,coi di coi lai k chan

 86. Khôn Như Mày Xóm Tao Đầy

  Khôn Như Mày Xóm Tao Đầy15 ngày trước

  Nam Em bây giờ mạnh mẽ ghê.

 87. ANH NHỚ EM

  ANH NHỚ EM15 ngày trước

  Thương Nam Em và Quốc Cường quá.

 88. ANH NHỚ EM

  ANH NHỚ EM15 ngày trước

  tập có Nam Em được mọi người thích nhất.

 89. Sữa Chuối

  Sữa Chuối15 ngày trước

  Nam Em ơi cố lên mặc dù ai cũng sẽ có quá khứ không tốt đẹp nhưng khi xem xong chương trình này thì mình thấy bạn là một người rất tốt và cũng sẽ tiếp tục ủng hộ bạn

 90. Nhất Anh

  Nhất Anh15 ngày trước

  Nhìn a cuong nay giong kim ly quá

 91. hanh doan thi hong

  hanh doan thi hong15 ngày trước

  KOI VÌ TRẤN THÀNH NAM EM

 92. My nguyễn

  My nguyễn15 ngày trước

  Yêu nam em

 93. Huỳnh Giao

  Huỳnh Giao15 ngày trước

  ns thật trước đây mình ko thik Nam Em lắm, thậm chí là ghét. Nhưng qua nhiều chuyện thì thấy mình đã sai quá sai khi trước đây có cái nhìn phiến diện. Mắc dù cô ấy ko đọc đc bl nhưng thật sự phải ns lời xin lỗi cô ấy...

 94. ANH NHỚ EM

  ANH NHỚ EM15 ngày trước

  nhiều người nói như bạn. không sao cả vì thời gian mới chứng minh được mà bạn. nay mình xem lại ơn giời của Nam Em và Tg,thấy tội cô gái yêu hết mình .nghệ sĩ Hoài Linh nhận xét mới biết rằng trong showbiz biết chuyện hết. có điều họ còn làm việc với nhau nhiều nên ko để khán giả biết thôi.

 95. Trâm Đinh

  Trâm Đinh16 ngày trước

  Mình xem mà thấy hơi khó chịu Thanh Tâm, kiểu diễn diễn , bánh bèo, tỏ ra dễ thương ..... khó chịu cực

 96. minh như

  minh như16 ngày trước

  E coi hơn chục lần chưa chán

 97. minh như

  minh như16 ngày trước

  Thích nam em

 98. Hoa Moc Lan

  Hoa Moc Lan17 ngày trước

  Moi nguoi yeu em nhieu lam nha Nem!

 99. Hiện Hà

  Hiện Hà17 ngày trước

  1 đoạn nhạc thôi nhưng thấy sao ai oán quá Nam Em ơi

 100. Huy Trương

  Huy Trương17 ngày trước

  Mạnh mẽ lên nhé nam em à .... bỏ quá khứ qua một bên nhìn tương lai phía trước.

 101. Carry Game

  Carry Game18 ngày trước

  47:05 ai khác ngoài nghệ sĩ hài trường Giang nữa tr

 102. Hoàng Tuyết Sương

  Hoàng Tuyết Sương18 ngày trước

  con thanh tam nhu bi j

 103. Son Do

  Son Do18 ngày trước

  nhìn nam em k có thiện cảm nha, dẹp bà đi cho rồi cho game hay hơn

 104. ANH NHỚ EM

  ANH NHỚ EM15 ngày trước

  cả tập này Nam Em và Quốc Cường là điểm nhấn đấy. còn không chẳng có gì đáng xem.

 105. Hiện Hà

  Hiện Hà17 ngày trước

  thế mà nó dìm đẹp 2 nữ kia luôn. ko phải là người ta bớt phán xét

 106. 劉明錡

  劉明錡19 ngày trước

  Nam em thấy ko co chút nao goi la nữ tính

 107. Cẩm Võ

  Cẩm Võ19 ngày trước

  Bài hát ct giống giọng Nam Em thể hiện.

 108. Phước Hậu Nguyễn

  Phước Hậu Nguyễn19 ngày trước

  Tự nhiên mời "trứng rán cần mỡ" vô chi vậy. Bộ ở ngoài nhìn mặt nó chưa đủ ngán ngẫm hay sao. Ban biên tập bị điên hay muốn tạo drama câu tiền?

 109. Ngân Tạ official

  Ngân Tạ official19 ngày trước

  Iu nam em và cường cố lên

 110. chau nguyen

  chau nguyen19 ngày trước

  Nam Em cố lên